Facebook logo

Edukacja

 

Szkoły międzynarodowe

Najczęściej dzieci rezydentów podejmują lub kontynuują naukę w szkołach międzynarodowych w Hiszpanii. Ze względu na liczebność obcokrajowców i bardzo duże zróżnicowanie pod względem narodowościowym w tego typu placówkach językiem wykładowym jest tylko angielski lub angielski i hiszpański. Większość szkół międzynarodowych należy do angielskiego stowarzyszenia NABSS - National Association of British Schools in Spain. Program nauczania jest zgodny z europejskimi standardami, a poziom edukacji jest wysoki. Po ukończeniu takiej szkoły można starać się o dyplom międzynarodowej matury, który jest uznawany we wszystkich krajach europejskich. Wszystkie szkoły międzynarodowe w Hiszpanii są płatne. Opłaty różnią się w zależności od szkoły. Klasy, w których uczy się młodzież są nieliczne, a atmosfera bardzo przyjazna.

 

 

Szkoły hiszpańskie

Edukacja w Hiszpanii ma charakter otwarty, powszechny i dostępna jest dla wszystkich. Edukacja jest bezpłatna od przedszkola do ukończenia 18 roku życia. Oczywiście wnosi się dodatkowe opłaty za książki, opracowania, dodatkowe zajęcia itd. Przedszkole oraz szkoły podstawowe znajdują się niemalże w każdym hiszpańskim miasteczku, szkoły średnie znajdują się już jedynie w większych ośrodkach miejskich. Przypisanie miasteczka do danej szkoły średniej jest bardzo istotne, więc warto mieć ten aspekt na uwadze przy wyborze miejsca zamieszkania. Około 30% uczniów z Hiszpanii uczęszcza do prywatnych szkół. Szkoły prywatne są płatne. Klasy są tam nieliczne, a nauczycieli jest stosunkowo więcej niż w szkołach państwowych.

 

 

Hiszpański system edukacji

Edukacja przedszkolna (0-6 lat)

 

Niewątpliwie jest to najlepszy sposób, aby dziecko nauczyło się szybko języka hiszpańskiego obcując z rówieśnikami. Edukacja przedszkolna (Educación Infantil) dzieli się na dwa trzyletnie okresy (0-3 lata i 3-6 lat). Pierwszy etap edukacji przedszkolnej nie jest obowiązkowy. Drugi etap jest bezpłatny w szkołach finansowanych przez państwo. Istnieją przedszkola prywatne, półprywatne, międzynarodowe prowadzone przez rezydentów z innych krajów itd.

Edukacja obowiązkowa (6-16 lat)

 

Składa się z dwóch etapów: szkoła podstawowa (Educación Primaria) w wieku od 6 do 12 lat oraz gimnazjum (Educación Secundaria Obligatoria - ESO) w wieku od 12 do 16 lat.

Edukacja nieobowiązkowa (16-18 lat )

 

Uczniowie na tym etapie swojej edukacji mają dwie możliwości dalszego kształcenia: kształcenie zawodowe lub szkoła średnia (Bachillerato). Podobnie jak w Polsce szkoła średnia przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia wyższego na uniwersytetach, natomiast szkoła zawodowa jest profesjonalnym przygotowaniem do wykonywanego zawodu w specjalistycznych dziedzinach w przyszłości. Na tym etapie odbywają się również praktyki zawodowe.

Szkolnictwo wyższe

Uczniowie szkół wyższych, aby dostać się na hiszpański uniwersytet muszą pozytywnie przejść proces rekrutacyjny (Selectividad) w ostatnim roku szkoły średniej. Na hiszpańskich uniwersytetach edukacja przebiega według systemu bolońskiego, to znaczy studenci po trzech latach nauki otrzymują tytuł licencjata i/lub inżyniera na uczelniach technicznych i są przygotowani do wykonywania swojego zawodu (wykształcenie wyższe zawodowe). Jeśli decydują się na kontynuację nauki na uniwersytecie lub szkole wyższej, studiują jeszcze dwa lata, aby otrzymać tytuł magistra, a następnie opcjonalnie doktora.

System szkolnictwa w Hiszpanii przechodził w ostatnich latach głębokie przemiany podyktowane normami Unii Europejskiej. Obecnie standardy szkolnictwa wyższego są dostosowane do przepisów unijnych.